Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa

exarchaat van het oecumenisch patriarchaat

 

officiële nederlandstalige site met zegen van Aartsbisschop Gabriël van Komana

HistorieHistorie.html
ArchiefArchief.html
Communiqué’sCommuniques.html
ActueelActueel.html
HomeHome.html
In memoriamIn_memoriam.html
DiversenDiversen.html
AdressenAdressen.html
LinksLinks.html
 

Communiqué 2011 


COMMUNIQUÉ 05 – 11 van de DIOCESANE RAAD

betr. de vergadering gehouden op 1 dec. 2011


De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 1 dec. 2011 onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

Pelgrimage naar het Heilige Land

Vladyka Gabriël heeft van 21 tot 31 okt. een diocesane pelgrimage geleid naar het Heilige Land. Ongeveer 50 personen, waaronder vier priesters en een diaken, namen deel en hebben gebeden op de heilige plaatsen en de kloosters  in Jerusalem, Palestina en Galilea. Naar de mening van de deelnemers is de organisatie rimpelloos verlopen, dankzij de goede voorbereiding door vader Yannick Provost. Ook werd de hartelijke ontvangst door de Patriarch van Jerusalem zeer gewaardeerd. Verschillende vieringen met Z. Gelukzaligheid Patriarch Theofilos III en andere Hiërarchen van de Kerk van Jerusalem waren mogelijk gemaakt. Ook had Vladyka Gabriël de gelegenheid te spreken met Z. Em. Aartsbisschop Mark van Berlijn (Buitenlandse Synode/ PM); dit onderhoud had plaats in het Hemelvaarts-klooster op de Olijfberg. Volgend jaar zal opnieuw een diocesane pelgrimage plaatsvinden.

2. Bezoek van Z. Em. Metropoliet Hilarion

Z. Em. Metropoliet Hilarion, hoofd van de Buitenlandse Synode, heeft op zondag 20 november j.l. op uitnodiging van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël, een bezoek gebracht aan de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky in Parijs. De Metropoliet werd  vergezeld door Z. Exc. Bisschop Michel van Genève, twee priesters en enige diakens en leken. Het gezelschap heeft, samen met Vladyka en de geestelijkheid van de kathedraal de Pontificale Liturgie gecelebreerd, waarna gezamenlijk de lunch werd gebruikt die aangeboden werd door de kathedraal.  De Diocese Raad prijst zich gelukkig met deze viering die gecelebreerd werd in een sfeer van broederlijke vriendschap en die getuigd heeft van ware orthodoxe eenheid.

3. De Pastorale Vergadering

Op 11 november kwam de geestelijkheid van het Aartsbisdom bijeen in de lokalen van het Instituut St. Serge, alwaar Vladyka had uitgenodigd voor de jaarlijkse pastorale vergadering. Een aantal pastorale problemen kwam aan de orde, met name vragen rond doop en huwelijk. Deze onderwerpen waren aan de orde gesteld door de ± 50 aanwezigen. Zie verder een verslag op deze site.

4. Dekenij van Groot-Brittannië en Ierland

De Diocesane Raad heeft kennis genomen van de recente beslissing van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, waarin bevestigd wordt dat de parochies en gemeenschappen van de dekenij van Groot-Brittannië en Ierland deel uit maken van het Aartsbisdom/Exarchaat.

5. Kathedraal Hl. Nikolaas te Nice

De Diocesane Raad heeft kennis genomen van de laatste rechterlijke uitspraken betreffende de eigendomskwestie van de kathedraal in Nice en de beslissing van de verantwoordelijken van de parochie, die daar sedert meer dan 80 jaar de diensten viert en verantwoordelijk is voor het onderhoud, de sleutels van de kerk te overhandigen aan de vertegenwoordigers van de Russische Federatie, die volgens rechterlijke uitspraak de eigenaar is. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en de leden van de Diocesane Raad benadrukken de noodzaak van de voortzetting van het liturgische en sacramentele leven in vreedzame en vrome omstandigheden. Zij steunen volledig de geestelijkheid, de starosta en de parochieraad.

6. Geestelijkheid

Na hun wijding tot lezer en hypodiaken heeft Z. Em Aartsbisschop Gabriël de diakenwijding toegediend aan:

* op 2 oktober 2011 Didier VEILLAT in en voor de parochie van de Hl. Alexis van Ugine en de Hl. Marie van Parijs te Lyon;

* op 8 oktober 2011 Léonid D’HOE in de parochie van de Hl. Sergius van Radonezj te Parijs; diaken Léonid is verbonden aan de parochies in Brussel.

* op 13 november 2011 Mark McBETH in en voor de kerk van de Hl. Nikolaas de Wonderdoener in Dunblane (Schotland).

* Eveneens op 13 november heeft Z. Em. diaken Christopher WALLACE priester gewijd in de kerk van de Hl. Nikolaas de Wonderdoener in Dunblane (Schotland). Priester Christopher zal zijn dienst verrichten in de gemeenschappen, verspreid over Schotland.

* In de nacht van 3 op 4  november 2011 is in het Maison Russe te St. Geneviève-des-Bois overleden de gemijterde aartspriester Georges DROBOT – “ktitor” van de de kerk in de skite van “Alle Heiligen die Rusland verlicht hebben” te Mourmelon-le-Grand. Met de aartspriester Anatole Rakovic en de zoon van de overledene, aartspriester André Drobot heeft Z. Em. Aartsbisschop Gabriël op 9 november de begrafenisdienst gecelebreerd in genoemde kerk.

7. Colline Saint Serge

Een bouwplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de Diocesane Raad voor de verbouwing van de voormalige kaarsenmakerij op het terrein van de de metochie St. Serge (“Sergievskoie Podvorië”). Het bouwplan werd goedgekeurd.

-=-=-=-=-

Ga naar Top


COMMUNIQUÉ 04 – 11 van de DIOCESANE RAAD

betr. de vergadering gehouden op 28 sept. 2011


De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 28 sept. 2011 onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:


1 – Jubileum van de kathedraal Hl. Alexander Nevsky te Parijs

De 150-ste verjaardag van de oprichting van de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky werd herdacht in een aantal liturgische vieringen en officiële manifestaties, die werden georganiseerd door een feestcomité o.l.v. aartsbisschop Gabriël in zijn functie als rector van de parochie.

Op maandag 12 september, feestdag van de Hl. Alexander Nevsky en verjaardag  van de inwijding van de kathedraal 150 jaar geleden, werd een Pontificale Liturgie gecelebreerd in aanwezigheid van verschillende kerkelijke en burgerlijke autoriteiten waaronder bijna alle leden van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, Mgr. Irenée van Québec (OCA) evenals een delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat onder leiding van Metropoliet Chrysostomos van Myra, die een boodschap had meegebracht van Z. H. Patriarch Bartholomeos. Totaal waren dertien bisschoppen aanwezig. Na de dienst werden in de tuin van de kathedraal verfrissingen aangeboden.

Op zondag 18 september trok, na de Pontificale Liturgie, de traditionele processie rond de kerk (“Krestny Chod”), gevolgd door de agapen, aangeboden door de kathedrale parochie.

Verdere festiviteiten waren:

- een tentoonstelling: “150 ans de présence Russe à Paris” in het stadhuis van het 8e arrondissement;

- een drietal concerten van het kathedrale koor in de kerk St.-Philippe-du-Roule, in de basiliek St. Clothilde en in het stadhuis van het 8e arr.;

- een colloquium op het Institut d’Etudes Slaves in Parijs;

- de uitgave van een fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis en het artistieke erfgoed van de kathedraal.


De Diocesane Raad prijst zich gelukkig met de goede afloop van de verschillende feestelijkheden en dankt de verantwoordelijken van de parochie van de Hl Alexander Nevsky, de organisatoren en allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze mijlpaal in de geschiedenis van het diocees en zijn kathedraal.

Ook spreekt de Diocesane Raad zijn dank uit aan Z. H. Patriarch Bartholomeos voor diens boodschap bij gelegenheid van dit jubileum. In deze boodschap spreekt Zijne Heiligheid over zijn zorg, de identiteit van het Aartsbisdom te behouden evenals haar plaats binnen het Oecumenisch Patriarchaat en aldus bij te dragen tot goede en broederlijke verhoudingen met de Kerk van Rusland.


2 – Pelgrimsreis naar het Heilig Land

Onder leiding van Aartsbisschop Gabriël zal van 21 tot 31 oktober 2011 een bedevaart van het diocees plaatsvinden naar het Heilig Land. Vijftig pelgrims hebben zich ingeschreven, waaronder vier priesters en een diaken. Het programma behelst een bezoek aan het Patriarchaat in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth en Galilea, de berg Thabor en de kloosters van St. Sabbas, de Olijfberg en Gethsemani.


3 – Pastorale Vergadering

Op 11 november zal, zoals aangekondigd, de Algemene Pastorale Vergadering plaatsvinden op het Instituut St Serge. Een aantal onderwerpen uit de pastorale praktijk zal ter sprake komen. Ook zal verder worden nagedacht over de toekomst van ons Aartsbisdom.


4 – Over geestelijkheid en parochies

Tijdens de Goddelijke Liturgie van de 14e zondag na Pinksteren (18 september) heeft diaken Julian Sadowsky de priesterwijding ontvangen uit de handen van Z.Em. aartsbisschop Gabriël. Hij is benoemd in de parochie van de Hl. Johannes de Theoloog in Norwich.

Op eigen verzoek is aartspriester Alexis Struve ontheven van zijn functie als rector van de parochie van de Hl. Alexander Nevsky en de Bescherming van de Moeder Gods in Biarritz. Aartspriester Serge Sollogoub, rector van de parochie van de Hl. Johannes de Theoloog in Meudon is tijdelijk benoemd als administrateur, totdat een nieuwe rector voor Biarritz benoemd is.

Mgr Gabriël heeft zijn zegen gegeven aan aartspriester Georges Ashkoff teneinde liturgische vieringen te houden voor orthodoxe gelovigen die Lourdes bezoeken.

Hiëromonnik André (Berega) is op eigen verzoek ontheven van zijn functies in de parochie van de Hl. Drie-eenheid te Montargis en uitgeschreven uit de lijst van geestelijken van het Aartsbisdom om zich te voegen bij de geestelijkheid van de Metropolie van Iasi en Moldavië (Patr. Roemenië). In de parochie van Montargis zal hij opgevolgd worden door aartspriester Basile Cevciuk.

De priester Pascal Otabela Ngono is toegevoegd aan de parochies Christ-Sauveur in Orléans als hulp voor de rector, de priester René Boulet. Daarnaast blijft hij verbonden aan de parochie van de Hl. Martinus te Tours.


5 - Kathedraal Hl. Alexander Nevsky te Nice

De Diocesane Raad heeft met grote zorg kennis genomen van de situatie rond de kathedraal in Nice. De parochieraad van de kathedraal is in cassatie gegaan tegen het vonnis van het Hof van Appèl in Aix-en-Provence; in dit vonnis wordt de eigendom van het terrein, waarop de kathedraal gebouwd is, toegekend aan de Russische Federatie. Op juridisch vlak heeft het proces dus zijn verloop en de Raad spreekt haar vertrouwen uit dat de Franse justitie in pais en vree verder aan deze zaak kan werken, zonder politieke of enig welke inmenging van welke zijde dan ook.

In de loop van deze zomer heeft de Russische Federatie het eigendomsrecht op de kathedraal, dat hun werd toegesproken in beide voorafgaande juridische procedures, overgedragen aan het Patriarchaat Moskou om er diensten te houden. Daartoe heeft men, eerst mondeling en daarna door een gerechtsdeurwaarder, de volgende eisen gesteld: de overdracht van de sleutels van de kathedraal, de overdracht van archieven en registers en tenslotte een verbod op het heffen van toegangsgeld van bezoekende toeristen. De ACOR (parochieraad van de kathedraal) die de civiele partij vormt van de kathedrale parochie is echter van mening dat de beslissing van het Hof van Appèl niet van invloed is op het recht van de wettelijke gebruiker(s) van de kathedraal en evenmin van diens recht de eredienst volgens de Russische traditie te voltrekken, zoals dat reeds sedert meer dan 80 jaar geschiedt. De ACOR zal de kathedraal dus niet verlaten, maar inzake het heffen van entreegeld heeft zij moeten toegeven. Dit heeft er echter toe geleid dat de personeelsleden, die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van de toeristen en het onderhoud van gebouw en tuin, op non-actief moesten worden gesteld wegens geldgebrek. Daarom moest de kathedraal worden gesloten buiten de tijden van de reguliere diensten.

Tezelfdertijd  hebben de Russische autoriteiten via hun officiële vertegenwoordiger - de Russische consul in Marseille – een “nieuwe rector” en een tweede geestelijke willen installeren, die benoemd waren door de bisschop van het bisdom Chersonesos (Patriarchaat Moskou) teneinde de plaats in te nemen van de geestelijkheid van het Aartsbisdom. Deze “nieuwe rector” zorgt door zijn voortdurende aanwezigheid tijdens de diensten voor grote onrust onder de gelovigen,  voor het voortduren van nauwelijks verholen bedreigingen aan het adres van de rector, père Jean Gueit, en voor heftig agressieve publieke verklaringen. Eveneens zijn er rond de kathedraal sinds enkele weken obscure typen verschenen die op iedereen een ondraaglijke druk uitoefenen en zelfs fysieke bedreigingen uiten.

De Diocesane Raad spreekt haar verontwaardiging uit over deze intimidaties. De inmenging van vertegenwoordigers van een vreemde Staat – welke dan ook – in het kerkelijke en parochiële leven is onacceptabel. Het gaat in tegen alle beginselen van de scheiding van Kerk en Staat zoals die is vastgelegd in de Grondwet van zowel de Franse Republiek alsook van de Russische Federatie. De inmenging van een bisschop van het Patriarchaat Moskou in het leven van de  parochie van Nice, het handelen van haar geestelijkheid en het onophoudelijk intrigeren zich de kathedraal toe te eigenen in opdracht van buitenlandse politieke machten staan in totale tegenstelling tot de canons van de Orthodoxe Kerk. Dit is onacceptabel!

De Diocesane Raad spreekt haar ondersteuning uit voor Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en voor diens rechten als diocesaan bisschop van wie het altaar van de kathedraal van Nice, volgens de canonieke normen van de Orthodoxe Kerk, afhangt. Ook tegenover de geestelijkheid van de kathedraal van Nice spreekt de Diocesane Raad haar steun uit, in de eerste plaats de Aartspriester Jean Gueit, de starosta A. Obolensky en alle parochianen die slachtoffer zijn geworden van aanvallen en bedreigingen. Daarom vraagt de Diocesane Raad om uw aller gebed voor hen in deze tijd van beproeving.


-=-=-=-=-

Ga naar Top


COMMUNIQUÉ 03 – 11 van de DIOCESANE RAAD

betr. de vergaderingen gehouden op 22 en 23 juni 2011


De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 22 en 23 juni 2011 onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:


Vergadering van 22 juni:

1 – Dekenij van Groot-Brittannië en Ierland.

Mgr. Gabriël heeft deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de dekenij van Groot-Brittannië en Ierland; deze bijeenkomst vond plaats van 27 tot 30 mei in St. Albans.

Op 16 juni heeft Z. Em in Londen een ontmoeting gehad met Aartsbisschop Gregorios van Thyateira, bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat in Groot-Brittannië. In broederlijke sfeer werd een gesprek gevoerd over de parochies van beide diocesen en over de mogelijkheden tot samenwerking. Mgr Gabriël werd tijdens deze ontmoeting vergezeld van aartspriester John Marks – deken van de parochies in Groot-Brittannië, en aartspriester Alexander Fostiropoulos – lid van de Diocesane Raad.


2 – Jubileum van de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky in Parijs.

Mgr. Gabriël heeft de DR op de hoogte gesteld van de stand van zaken betr. de 150-ste verjaardag van de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky in Parijs. Een herdenking wordt georganiseerd door een feestcomité van de kathedrale parochie, waarvan Mgr Gabriël – als rector van de kathedraal – deel uitmaakt.

Vanaf 16 september is een tentoonstelling voorzien in het stadhuis van het 8e arrondissement, getiteld: 150 jaar Orthodox-Russische aanwezigheid in Parijs”; op 14 en 18 september zullen twee concerten plaatsvinden door het kathedrale koor in resp. de kerk St. Philippe-du-Roule en de basiliek St. Clothilde, beide in Parijs. Ook zal er nog een boek verschijnen over de geschiedenis en het artistieke patrimonium van de kathedraal en er volgt nog een colloquium, eveneens over de kathedraal.

Betreffende de liturgische vieringen: op maandag 12 september – feest van de Hl. Alexander Nevsky en tevens 150-ste verjaardag van de kerkwijding – zal in de kathedraal een Pontificale Liturgie worden gecelebreerd in aanwezigheid van verschillende burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, waaronder de leden van de AEOF (Assemblée des évêques orthodoxes de France). Op voorstel van de Diocesane Raad is ook een uitnodiging verstuurd naar Z. H. Patriarch Bartholomeos.

Op zondag 18 september zal de Pontificale Liturgie gevolgd worden door de traditionele processie rond de kerk (“Krestny Chod”), gevolgd door een agapen in de tuin van de kathedraal.


3 – Nice

De verantwoordelijken van de ACOR (= parochieraad) van de kathedraal van de Hl. Nicolaas te Nice hebben een verklaring gepubliceerd, waarin verantwoording wordt afgelegd betreffende het beheer en gebruik van de kathedraal (zie hieronder op deze site). Na de uitspraak van het Hof van Appèl te Aix-en-Provence op 19 mei 2011 is de ACOR in cassatie gegaan.


4 – Het Instituut St. Serge

De Diocesane Raad heeft toestemming verleend de mogelijkheden te onderzoeken van een renovatie van de oude kaarsenmakerij, gelegen op het terrein van de Metochion St. Serge (“Sergievskoje Podvorje”) te Parijs.


5 - Geestelijkheid 

Na zijn wijding tot hypodiaken is de lezer Alexis Milioutine, oud-student van het Instituut St. Serge, door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël diaken gewijd op het feest van Hemelvaart (2 juni j.l.) in de kerk van de Hl. Sergius van Radonezj te Parijs.

Aartspriester Nicolas Rehbinder werd bevestigd in zijn functie van rector van de kerk, toegewijd aan de Opdracht van de Moeder Gods in de Tempel (rue O. de Serres, Paris).


6 – Pastorale Bijeenkomst

Op 11 november in dit jaar zal voor de geestelijkheid van ons Aartsbisdom een pastorale bijeenkomst worden gehouden op het Instituut St. Serge in Parijs. De geestelijkheid wordt verzocht deze dag vrij te houden, teneinde  aanwezig te kunnen zijn.

Vergadering van 23 juni:
Op 23 juni werd de vergadering van de Diocesane Raad uitgebreid met de deelname van de dekens. Gesproken werd over de oriëntatie en de inwendige organisatie van het Aartsbisdom. Deze vergadering gaf ampel gelegenheid voor een uitgebreide gedachtewisseling over de actuele situatie van het Aartsbisdom in zijn verschillende aspecten. Na een uitgebreid verslag door Aartspriester Jean Gueit, deken van Zuid Oost  Frankrijk, volgde een gedachtewisseling door de deelnemers o.a. over de noodzaak van een gezamenlijke toekomstvisie op strikt kerkelijke basis. Deze visie zal worden herwerkt en verwoord, rekening houdend met de naar voren gebrachte gevoeligheden. In dit kader herinnerde Z. Em. nog eens aan de specifieke roeping van het Aartsbisdom, zoals die geformuleerd werd door zijn voorgangers, met name door Metropoliet Evlogi en Aartsbisschop Georges van Evdokia zaliger gedachtenis: een getuigenis te geven van het enig noodzakelijke - ons heil in Christus in de volheid van het orthodoxe geloof en het geestelijke en  liturgische  leven, boven en buiten elk nationaal,  cultureel of politiek gedachtegoed.

Eveneens was deze bijeenkomst een gelegenheid het functioneren van de dekenijen te bespreken, de rol van de dekens, de verhouding tot de diocesane  bisschop enerzijds en de priesters van de parochies anderzijds, geografische grenzen van de dekenijen en de mogelijkheden van lokale bijeenkomsten.

Vanwege de geografische ligging werd besproken de parochies van Tours en Poitiers los te maken van de dekenij van Centraal Frankrijk en te verbinden aan de dekenij van West Frankrijk.

Tenslotte presenteerde Aartspriester Vladimir Yagello, rector van de parochie van de Moeder Gods van het Teken en voorzitter van de diocesane canonieke commissie (de “kerkelijke rechtbank”), een ontwerp van een reglement voor deze commissie, dat - met een aantal amendementen - besproken en aangenomen werd.


-=-=-=-=-

Ga naar Top


COMMUNIQUÉ 02 – 11 van de RAAD

betr. de vergadering gehouden op 26 mei 2011


De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 26 mei 2011 onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:


1 – Bezoek van de Oecumenische Patriarch aan Parijs.

Ter gelegenheid van de publicatie van een nieuwe oecumenische vertaling van de Bijbel (TOB), evenals voor de presentatie van zijn nieuwe boek, (uitgegeven in het Frans bij de Ed. du Cerf), is Z. H. de Oecumenische Patriarch voor een vierdaags bezoek van 11 tot 14 april 2011 naar Parijs gekomen.

In de ochtend van 14 april bracht de Patriarch een bezoek aan het Theologisch Instituut St. Serge voor een feestelijke academische zitting, gevolgd door een ontmoeting met de aanwezigen. Ondanks  erkentelijkheid voor de belangstelling van de Patriarch voor het Instituut St. Serge, betreurt de Diocesane Raad dat de agenda van de Patriarch geen ruimte liet voor een bezoek aan de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky, die niet alleen de zetel is van het Aartsbisdom, maar tevens de oudste orthodoxe kerk in Parijs: in September van dit jaar zal het 150-jarig bestaan gevierd worden.


2 – Briefwisseling met het Patriarchaat.

De Diocesane Raad heeft kennis genomen van een schrijven van het secretariaat van de heilige synode van het Oecumenisch Patriarchaat, dat bevestigt dat Z. Em. Aartsbisschop Gabriël lid is van de Bisschoppenconferenties die in de verschillende Europese landen werden ingesteld, conform de beslissingen van de vierde preconciliaire panorthodoxe Conferentie van Chambésy in 2009.

In hetzelfde schrijven is sprake van de situatie in en de toekomst van de parochies en gemeenschappen in Groot-Brittannië. De Diocesane Raad heeft besloten een brief te richten aan het Patriarchaat om het eerste punt voor kennisgeving aan te nemen, maar toelichting te vragen betreffende punt twee.


3 – Nice

De Diocesane Raad heeft met verbijstering en ontsteltenis kennis genomen van de uitspraak van het Hof van appèl te Aix-en-Provence, die in een vonnis van 19 mei j.l. het terrein, waarop de kathedraal van de Hl. Nicolaas gebouwd is, heeft toegewezen aan de Russische Federatie. Daarmee werd de eerdere uitspraak van de Arrondissementsrechtbank (TGI) te Nice bevestigd. De parochieraad (ACOR) van de kathedraal heeft opnieuw beroep aangetekend, omdat naar haar mening, de rechtbank geen rekening heeft gehouden met een aantal argumenten, die door de advocaten naar voren werden gebracht.

Ook protesteert  de Diocesane Raad tegen de diefstal, waarvan de parochieraad door dit oordeel eveneens het slachtoffer geworden is, met name van twee naastgelegen percelen, die nooit behoord hebben tot het bezit van de Russische keizerlijke familie, of van het Russische Keizerrijk en bijgevolg nog minder van de Russische Federatie, die dan ook nooit aanspraken daarop gemaakt heeft.


4 – Geestelijkheid.

Aartspriester Patrick Hodson is op eigen verzoek ontheven van zijn verantwoordelijkheid als rector van de gemeenschap van de Heilige Drie-eenheid te Guilford. Hij wordt opgevolgd door priester Constantin Litvinenko.


5 – Financiën.

Alexander Victoroff, penningmeester van het Aartsbisdom, heeft de balans  gepresenteerd van het jaar 2010, evenals het budget over het lopende jaar. Tot zijn tevredenheid en die van de Diocesane Raad hebben alle parochies aan hun verplichtingen voldaan; de parochies in Groot-Brittannië mogen hun bijdragen spreiden; zij moeten nog grote kosten afbetalen vanwege de verschillende processen in de periode 2006 – 2009.


-=-=-=-=-

Ga naar Top

COMMUNIQUÉ 01 – 11 van de DIOCESANE RAAD

betr. de vergadering gehouden op 24 febr. 2011


De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 24 febr. 2011 onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:


1 – De gezondheidstoestand van Vladyka Gabriël.

Vladyka Gabriël heeft verslag gedaan van zijn gezondheidstoestand. Tijdens de geplande operatie van 27 januari werd een tumor in de linker long volledig verwijderd. De operatie verliep probleemloos en ook het herstel was voorspoedig. Al in de ochtend van 2e februari, op de vijfde dag na de operatie, mocht Vladyka het ziekenhuis reeds verlaten. Na een korte herstelperiode in Maastricht, is Vladyka op 22 februari naar Parijs teruggekeerd en hij heeft inmiddels zijn werkzaamheden hervat. Alle post-operatieve onderzoeken waren tevredenstellend en ook de fysieke toestand van Vladyka was positief.; wel zal Vladyka nog drie maanden een adjuvante chemotherapie krijgen om het risico van eventuele uitzaaiingen uit te sluiten. Gedurende die tijd zal de agenda van Vladyka beperkt worden, zodat hij in alle rust volledig kan herstellen.

Vladyka bedankt langs deze weg allen die hem in deze periode ondersteund hebben met hun gebeden en attenties.


2 – Werkbezoek van bisschop Nestor van Chersonesos (Patr.Moskou).

Aartsbisschop Gabriël en de leden van de Diocesane Raad hebben op 24 februari in een van de zalen van het Aartsbisdom een vergadering gehad met bisschop Nestor. Het was een eerste contact na diens benoeming op 24 december 2010 door de Heilige Synode aan het hoofd van het diocees Chersonesos. Wederzijds werden informaties uitgewisseld en ook de verhouding van het Aartsbisdom vs het Diocees Chersonesos werd besproken. Een nieuwe bijeenkomst zal plaatsvinden in de tijd na Pasen.


3 – De Service diocésain orthodoxe (SDO)

Er werd verder gesproken over de situatie van de SDO, die voorwerpen voor de eredienst, liturgische gewaden en kaarsen levert aan parochies van het Aartsbisdom (zie comm. 07-10). Oleg Lavroff, bedrijfsleider van de SDO, schilderde de toestand in zijn ogen. Een werkgroep, bestaande uit O. Lavroff, S. Runge, M. Sollogoub en A. Victoroff, zal de mogelijkheden onderzoeken de exploitatiecijfers te verbeteren.


4 – Gift van de Familie Tchesnakoff.

De Diocesane Raad heeft een gift aanvaard van Aartspriester Pierre Tchesnakoff en zijn kinderen, bestaande uit een terrein gelegen in La Touche Plumaudan, vlakbij Dinan in de Bretagne. Op dit terrein ( groot 3000 m2 ) bevinden zich een kapel, toegewijd aan het Ontslapen van de Moeder Gods en enige bijgebouwen. Vladyka Gabriël en de leden van de Diocesane Raad danken Aartspriester Pierre Tchesnakoff – in leeftijd een van de oudste dekens van het Aartsbisdom – voor zijn jarenlange trouwe dienst, en zijn familie voor deze genereuze schenking.


5 – Dekenij van Groot-Brittannië

Op 18 en 19 februari werd een pastorale bijeenkomst gehouden van de geestelijkheid van Groot-Brittannië onder voorzitterschap van de deken, Aartspriester John Marks. Een twintigtal priesters nam deel aan deze ontmoeting, waar verschillende onderwerpen ter sprake kwamen, betrekking hebbend op het liturgische leven en pastoraat (voorbereiding op de doop, opname in de Kerk, huwelijk, biecht enz.).

-=-=-=-=-

Ga naar Top